.:'(¤¯`°- [H][S][S][Đ].-°´¯¤)':.

Tiểu Sử Trường THPT Sông Đốc

Go down

Tiểu Sử Trường THPT Sông Đốc

Bài gửi  Admin Miller on Tue Aug 11, 2009 8:12 pm

-/ Giới thiệu khái quát:

Tên trường: Trường THPT Sông Đốc.

Địa chỉ: Khóm 7 – TT. Sông Đốc – Trần Văn Thời – Cà Mau.

Điện thoại: 0780.3891216. fax: 0780.3891664. Email: thptsongdoc@yahoo.com.vn

Ngày thành lập: 07/08/2002


Họ và tên
Chức vụ,

bộ phận
Điện thoại

cố định
Điện thoại

di động
Địa chỉ Email

Phạm Văn Hùng
Hiệu trưởng
0780.3890566
0983.674968
phamhung.thpt@ymail.com

Nguyễn Tấn Nguyên
Phó hiệu trưởng
0780.3891424
0917.407788
tannguyen.thpt@ymail.com

Vũ Văn Hưng
Văn Thư
0780.6275795
0979.220446
vuvanhung.thpt@gmail.com2-/ Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:

§ Hoạt động tham mưu, chỉ đạo:

- Lãnh đạo trường thường xuyên tham mưu với lãnh đạo ngành và chính quyền địa phương để tranh thủ sự đồng thuận và sự hỗ trợ đối với một số chủ chương lớn của nhà trường trong các năm học. Tranh thủ mọi nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường:

+ Năm 2002-2003: trường chỉ có 19 phòng học, không có văn phòng, phòng thiết bị, thí nghiệm, thư viện (trong đó khối THPT chỉ có 8 phòng học, không có văn phòng, không có sân chơi, hàng rào,…)

+ Tới năm học 2004-2005: số phòng học tăng lên 24 phòng, khối THPT đã có văn phòng, phòng thí nghiệm hóa – sinh, phòng vi tính,…

+ Năm học 2005-2006: Được sự chấp thuận của lãnh đạo Sở GD&ĐT Cà Mau, Khối THCS được tách ra khỏi trường, từng bước cơ sở vật chất và trang thiết bị được tăng cường thêm.

- Lãnh đạo trường tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương và lãnh đạo ngành để xin thêm diện tích đất: 4,5ha thuộc khóm 9-thị trấn Sông Đốc để xây dựng điểm trường theo dự án xây dựng mới. Hiện điểm trường mới bắt đầu khởi công xây dựng từ tháng 11/2008, với quy mô ban đầu: 20phòng học, 02 phòng thiết bị-thí nghiệm.

- Việc chỉ đạo giảng dạy các môn văn hóa, giáo dục hướng nghiệp, hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện đúng theo kế hoạch các năm học của Sở GD&ĐT Cà Mau và phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT.

§ Công tác quản lí chuyên môn:

- Trong các năm học luôn được chú trọng, lãnh đạo trường thường xuyên kiểm tra việc thực hiện hoạt động của các tổ chuyên môn, đẩy mạnh công tác dự giờ dưới nhiều hình thức: Dự giờ có báo trước, dự giờ có kế hoạch, dự giờ đột xuất, dự giờ theo đề tài, dự giờ lên lớp song song,… tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ, sổ sách, kí duyệt giáo án thường xuyên (thực hiện trước 1 tuần). Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn sát theo chủ đề, chủ điểm, thường tập trung vào hai chủ điểm chính là 20/11 và 26/03.

-Ñeå coâng taùc quaûn lyù, kieåm tra hoà sô ñöôïc chaët cheõ vaø phuø hôïp, hieäu tröôûng ñaõ uyû quyeàn cho phó hiệu trưởng và caùc toå chuyên môn, cuï theå:

+Hieäu tröôûng:

* Chæ ñaïo chung, kieåm tra kí duyeät hoà sô chuû nhieäm, soå ñieåm lôùp.

* Töøng thaùng kieåm tra hoà sô caùc toå tröôûng, 1/3 caùc toå chöùc boä phaän. (coù kieåm tra moät soá giaùo vieân ñeå ñoái chöùng)

* Toå chöùc hoïp HÑSP (ngoaøi cheá ñoä cuûa toå) ñöôïc 01 laàn/ thaùng. Sinh hoaït toå chuû nhieäm toái thieåu 02 laàn/thaùng.

* Hoã trôï vieäc laäp keá hoaïch vaø hoaït ñoäng cuûa toå haønh chính.

+ Phoù hieäu tröôûng chuyeân moân:

* Tröïc tieáp chæ ñaïo toå kieåm tra veà chuyeân moân, phaân coâng, ñieàu haønh, ñieàu chænh moïi hoaït ñoäng lieân quan ñeán chuyeân moân theo yeâu caàu cuûa hieäu tröôûng.

* Kieåm tra kí duyeät soå ñieåm boä moân: 01 thaùng moät laàn.

* Kieåm tra kí duyeät giaùo aùn cuûa giaùo vieân toái thieåu: 01 laàn / hoïc kì

* Kieåm tra kí duyeät soå baùo giaûng: 02 laàn/ hoïc kì. Kí duyeät hoà sô soå saùch cuûa caùc toå tröôûng theo ñònh kì.

* Döï kieán nhöõng vaán ñeà naûy sinh trong vieäc thöïc hieän chöông trình vaø nhöõng giaûi phaùp cuï theå ñeå vieäc thöïc hieän khoâng bò trôû ngaïi.

* Xaây döïng caùc coâng cuï ñeå theo doõi vieäc thöïc hieän chöông trình nhö: PPCT, keá hoaïch giaûng daïy, soå ñaàu baøi, lòch kieåm tra haøng thaùng, lòch thi cuoái moãi hoïc kì.

* Chæ ñaïo caùc toå chuyeân moân, ñaùnh giaù phaân loaïi giaùo vieân theo töøng naêm hoïc.

* Kieân theâm coâng taùc chæ ñaïo hoaït ñoäng Ñoaøn theå.

* Thöïc hieän caùc coâng vieäc khaùc khi ñöôïc hieäu tröôûng uyû quyeàn.

+ Caùc toå tröôûng chuyeân moân:

* Kí duyeät giaùo aùn cuûa giaùo vieân trong toå, toái thieåu 01 laàn/tuaàn. Toå chöùc sinh hoaït chuyeân moân theo quy ñònh toái thieåu 02laàn/thaùng.

* Kieåm tra kí duyeät hoà sô, soå saùch cuûa GV trong toå theo töøng caëp thaùng.

* Toång hôïp theo doõi keát quaû, tham möu vôùi laõnh ñaïo veà chuyeân moân ñeå coù höôùng ñieàu chænh trong các năm.

+ Chæ ñaïo boài döôõng hoïc sinh gioûi:

- Ngay töø ñaàu các naêm hoïc, khi döï thaûo keá hoaïch, tröôøng ñaõ coi troïng chaát löôïng muõi nhoïn. Vì vaäy ngay töø cuoái thaùng 09 ñaõ thaønh laäp xong caùc ñoäi tuyeån ñeå tieán haønh cho boài döôõng.

-Keát quaû: Từ năm học 2002-2003, năm nào trường cũng có 01-02 hoïc sinh ñaït danh hieäu hoïc sinh gioûi voøng tænh ở các môn Ñòa lí và Hóa học.

- Thế mạnh của trường ngoài các bộ môn Địa lí và Hóa học còn tập trung vào các bộ môn Ngữ văn và Tin học sẽ tiếp tục đầu tư để có kết quả vào các năm tiếp theo.

§ Hoạt động xây dựng cơ sở vật chất-trang thiết bị:

- Hiện đang đẩy mạnh xây dựng điểm trường mới theo quy hoạch, có gắng đưa vào thực hiện từ năm học 2009-2010 gồm 20 phòng học, 02 phòng thí nghiệm thiết bị.

- Hiện trường đã có 02 phòng thí nghiệm Hóa-Sinh và Vật lí chưa đầy đủ thiết bị do đó chưa tổ chức lắp đặt.

- Trường đã tham mưu với lãnh đạo Sở GD&ĐT để được nhận trước số thiết bị của dự án THPT: gồm 01 phòng máy vi tính, 01 máy photo, 02 máy chiếu và một số thiết bị khác. Nhìn chung các trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy,

§ Hoạt động xây dựng đội ngũ:

- Đội ngũ cán bộ - giáo viên – nhân viên của trường được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; nếu như năm học 2002-2003 trường chỉ có 11 giáo viên, một số bộ môn chưa có giáo viên giảng dạy phải thỉnh giảng từ các trường THPT trong huyện Trần Văn Thời thì hiện nay tổng số giáo viên-nhân viên là:

+ Ban lãnh đạo: 02 đồng chí.

+ Giáo viên: 34 đồng chí, 11 nữ.

+ Nhân viên: 05 đồng chí, 02 nữ. trong đó: 01 trong biên chế, 04 hợp đồng.

Trình độ đào tạo: Giáo viên hầu như đạt chuẩn theo quy định:

+ Đại học: 35 đồng chí, 11 nữ.

+ Cao đẳng: 01 đồng chí (chuẩn bị tốt nghiệp Đại học)

+ Trung cấp kế toán: 01 đồng chí, 01 nữ.

- Đội ngũ giáo viên được trẻ hóa, một số giáo viên tay nghề vững, đa số CB-GV-NV gương mẫu, nhiệt tình, có tinh thần và ý thức trách nhiệm cao trong công việc.

- Đội ngũ giáo viên có ý thức giác ngộ chính trị cao, hiện trường có 01 chi bộ: 07 đảng viên, trong xác minh chuẩn bị kết nạp Đảng 04 đảng viên mới.

- Phong trào thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi vẫn được giữ vững và có chiều hướng phát triển.

- Tiếp tục phong trào chuẩn hóa đội ngũ, từ năm học 2008-2009 seõ ñöa töø 02-03 ñoàng chí/naêm ñi oân thi vaøo caùc lôùp Cao hoïc chuyeân ngaønh.

§ Hoạt động thi đua:

- Hoạt động thi đua thực hiện hàng tháng, thường xuyên có sự điều chỉnh để đảm bảo tính khách quan, công bằng; kết quả thi đua được công khai hàng tháng. Chú trọng phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, lồng ghép vào các chủ điểm, chủ, chú trọng 2 chủ đề lớn trong năm học là 20/11 và 26/03.

-Hoạt động thi đua của trường được gắn liền với khen thưởng, động viên kịp thời.

- Hiện trường đã tham mưu với lãnh đạo địa phương cùng với ban đại diện hội cha mẹ học sinh đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục, tranh thủ mọi nguồn vốn để xây dựng quỹ khuyến học của trường nhằm hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học và học giỏi.

- Các danh hiệu thi đua đã đạt được: Đã được chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen năm 2005-2006, lien đoàn lao động tỉnh Cà Mau tặng cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền.

3-/ Định hướng phát triển của đơn vị:

a-Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo ngành và địa phương sớm đưa vào sủ dụng dự án trường THPT mới, tranh thủ mọi nguồn vốn để hoàn thành tuyến đường vào điểm trường mới, đẩy mạnh việc xây dựng một số công trình phụ, tu bổ cảnh quan, môi trường sư phạm xanh-sạch-đẹp.

b-Tiếp tục giữ vững kỉ cương, nề nếp trên cơ sở phát huy tốt dân chủ trong trường học. xây dựng và giữ vững khối đại đoàn kết nội bộ.

c-Tiếp tục công tác bồi dưỡng xây dựng đội ngũ đạt và vượt chuẩn theo quy định; phấn đấu tới 2015 số lượng giáo viên vượt chuẩn chiếm tỷ lệ từ 4-5%, tới năm 2020 đạt từ 8-10%.

d-Tiếp tục đẩy mạnh nề nếp chuyên môn, bằng nhiều biện pháp giữ vững thành tích mũi nhọn, nâng dần số lượng học sinh đạt các giải trong kì thi học sinh giỏi vòng tỉnh. Phấn đấu tới năm học 2009-2010 bắt đầu có danh hiệu giáo viên giỏi vòng tỉnh và nâng dần số lượng trong các năm học tiếp theo.

e-Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo ngành, địa phương xây dựng thêm về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Phấn đấu từ nay đến năm 2020 sẽ hoàn thành 3 chuẩn chưa đạt để xây dựng thành trường chuẩn quốc gia.

f-Thí điểm việc giao khoán chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên, đưa kết quả giảng dạy vào xếp thi đua bắt dầu từ năm học 2008-2009. Từng bước cải tiến công tác thi đua để trở thành động lực thúc đẩy mọi hoạt động trong nhà trường

Sông Đốc, ngày 25 tháng 02 năm 2009
avatar
Admin Miller
Hố Đen Vũ Trụ
Hố Đen Vũ Trụ

Tổng số bài gửi : 79
Join date : 11/08/2009
Age : 28
Đến từ : Địa Ngục 5 Sao

Xem lý lịch thành viên http://songdocpro.getgoo.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết